ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENT.

 

Artikel 1: Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden 

Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten en andere verbintenissen met Wobshop.nl en haar koper, hierna te noemen consument, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden enkel en alleen indien en voor zover deze door Wobshop.nl schriftelijk met consument zijn overeengekomen. 

 

Artikel 2: Prijzen 

De overeengekomen prijs is de prijs euro's incl. BTW.

 

Artikel 3: Bestellingen 

Voordat u een definitieve bestelling plaatst bij Wobshop.nl krijgt u altijd eerst een overzicht met een totaal bedrag incl. btw en verzendkosten. Nadat u een bestelling bij ons heeft doorgegeven is de koopovereenkomst een feit Wobshop.nl behoudt zich het recht voor zonder enige opgave van redenen aan consument, bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder door vw-wobshop te bepalen voorwaarden. Bestellingen worden gevolgd door een orderbevestiging van Wobshop.nl aan consument door middel van een automatische E-mail. 

 

Artikel 4: Copyright Foto's en tekst 

Foto's en tekst, die op onze website staan mag geheel niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van fotokopie, drukwerk of via internet etc. Op al onze foto's en tekst bestanden zit een copyright (C) op. Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

 

Artikel 5: Verzending / Aflevering 

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Wobshop.nl de wijze van verzending en is transport van de goederen voor risico van Wobshop.nl. Opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Overschrijding van een leveringstermijn geeft consument nimmer het recht tot enige vorm van schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie tegen Wobshop.nl. Aan de leveringsplicht van Wobshop.nl zal zijn voldaan door het tweemaal aanbieden van de goederen. Consument of een door consument aangewezen derde draagt het risico van de goederen vanaf het ogenblik waarop deze goederen aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. Het ontvangstbewijs door consument of de door consument aangewezen persoon ondertekend, strekt tot volledig bewijs van levering. Consument of een door consument aangewezen derde is gehouden bij aflevering de goederen in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de goederen voor rekening en risico van consument geretourneerd en opgeslagen. Worden de geleverde onderdelen geweigerd bij de consument en Wobshop.nl krijgt de bestelling weer retour, dan berekenen wij € 20,- annulerings- en administratiekosten. Het bedrag van €20,- wordt in mindering gebracht op het totale factuur bedrag. Het restantbedrag van factuur (ex de verzendkosten) wordt via bank weer terug gestort.

Alle door ons verzonden onderdelen worden vooraf gecontroleerd of het volledig aan de door ons gestelde kwaliteitseisen voldoet. Wij versturen geen onderdelen naar anonieme adressen zoals postbussen. Gedane bestellingen worden, indien mogelijk, binnen 10 werkdagen verzonden. Indien dit niet lukt dan wordt u hiervan door middel van een e-mail op de hoogte gesteld. 

Heeft u gekozen voor het verzenden in een enveloppe (onverzekerd), dan is het geheel voor eigen risico m.b.t. beschadigingen en/of vermissing van de bestelling.

 

Artikel 5.a: Verzendkosten binnen Nederland 

Wanneer de bestelling naar een adres binnen de Nederlandse grenzen gestuurd wordt geldt een bijdrage in de verzendkosten. Afhankelijk van gewicht en plaats van bestemming. Hiervan krijgt u een overzicht voordat u de definitieve bestelling verstuurt. Wij versturen geen onderdelen naar anonieme adressen zoals postbussen.

 

Artikel 5.b: Verzendkosten buiten Nederland 

Voor diegenen die buiten de Nederlandse grenzen woonachtig zijn en een bestelling plaatsen bij Wobshop.nl gelden andere tarieven met betrekking tot de verzendkosten. 

 

Artikel 6: Leveringstermijn binnen Nederland 

De producten die u bij ons besteld zijn, mits voorradig, dienen binnen 10 werkdagen doch uiterlijk binnen 3 weken afgeleverd te worden. Indien dit niet lukt dan wordt u hiervan door middel van een e-mail op de hoogte gesteld. U dient er echter rekening mee te houden dat, indien een door u besteld product niet in voorraad is, de levertijd kan oplopen tot 12 weken. U heeft de mogelijkheid de order te annuleren als de levertijd langer word dan 14 weken. 

 

Artikel 6.a: Leveringstermijn buiten Nederland 

Voor diegenen die buiten de Nederlandse grenzen woonachtig zijn en een bestelling plaatsen bij Alle door ons verzonden onderdelen worden vooraf gecontroleerd of het volledig aan de door ons gestelde kwaliteitseisen voldoet. Wij versturen geen onderdelen naar anonieme adressen zoals postbussen. Gedane bestellingen worden, indien mogelijk, binnen 10 werkdagen verzonden. Indien dit niet lukt dan wordt u hiervan door middel van een e-mail op de hoogte gesteld. 

 

Artikel 7: Betaling 

In principe levert Wobshop.nl alleen bij vooruitbetaling tenzij anders overeen gekomen. Bij eventuele andere leveringen gelden de onderstaande bepalingen. Levering geschiedt na overmaking van het bedrag op de bankrekening van Wobshop.nl of betaling via i-deal. Indien door Wobshop.nl wordt ingestemd met levering op rekening, dient betaling daarvan binnen 5 werkdagen na factuurdatum te zijn geschied, zonder aftrek, korting en/of verrekening. vw-wobshop is, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd om alvorens goederen te leveren zekerheid voor betaling te verlangen dan wel de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien deze zekerheid niet wordt/kan worden gegeven. 

 

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud 

Aan consument afgeleverde goederen blijven eigendom van vw-wobshop zolang consument niet volledig de tegenprestatie heeft geleverd die uit hoofde van de met Wobshop.nl aangegane overeenkomst tot levering van zaken daarmee is verschuldigd alsmede terzake de vorderingen van Wobshop.nl jegens consument wegens tekortschietingen door consument in de nakoming van haar verbintenissen jegens vw-wobshop heeft voldaan. Consument is, zolang hij niet integraal aan de betalingsverplichtingen jegens Wobshop.nl heeft voldaan, niet gerechtigd op de door Wobshop.nl geleverde goederen een pandrecht te vestigen, dan wel deze goederen te verkopen, over te dragen, te verhuren of op welke andere wijze dan ook een ander ter beschikking en/of bezit te stellen. 

 

Artikel 9: Garantie 

Wobshop.nl staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende goederen en/of diensten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan de geldende garantiebepalingen van de oorspronkelijke leverancier. vw-wobshop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verborgen gebreken. De garantietermijn vangt aan met het in ontvangst nemen van de goederen door consument of een door consument aangewezen derde. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik. Geen garantie wordt verleend op schade aan onderdelen door invloeden van buiten af, zoals ontstaan door stoten of vallen of door onjuist gebruik. 

 

Artikel 10: Reclames 

Reclamering terzake van zichtbare en niet-zichtbare gebreken dienen onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen zeven dagen na feitelijke overdracht van de zaken te geschieden. Reclamering dient schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Wobshop.nl kenbaar gemaakt te worden. Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen vw-wobshop terzake de betreffende gebreken. Na het verstrijken van deze termijn wordt Wobshop.nl geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat consument de zaken als juist erkent. Reclames geven aan consument nimmer het recht zijn betalingen op te schorten. De consument is gerechtigd binnen 8 dagen de koop te ontbinden en zijn geld terug te vragen. 

 

Artikel 11: Retourzending 

Wobshop.nl aanvaardt teruggezonden goederen slechts indien en voor zover deze onder door Wobshop.nl gestelde voorwaarden worden geretourneerd aan het door Wobshop.nl op te geven adres, in de originele verpakking en in de staat waarin vw-wobshop deze goederen aan consument afleverde. Verzendkosten komen voor rekening van consument tenzij anders schriftelijk overeen gekomen. door Wobshop.nl gestelde voorwaarden worden geretourneerd aan het door Wobshop.nl op te geven adres, in de originele verpakking en in de staat waarin Wobshop.nl deze goederen aan consument afleverde. Retourzendingen dienen binnen 14 dagen aangemeld te worden aan Wobshop.nl. Retourzendingen dienen binnen 30 dagen retour afgeleverd te worden aan Wobshop.nl. Wij accepteren geen goederen retour na 30 dagen.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheidsbeperking 

Wobshop.nl noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, direct dan wel indirect, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke consument mocht lijden, ongeacht wat daarvan de oorzaak is. Consument vrijwaart Wobshop.nl en haar ondergeschikten voor aanspraken inzake van schade welke is veroorzaakt door het gebruik van door Wobshop.nl geleverde goederen/diensten Wobshop.nl is niet aansprakelijk voor kosten en schade die zijn ontstaan door toedoen of nalaten van consument. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe hetzij voor indirecte schade, kosten en interesten, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten. 

 

Artikel 13: Niet toerekenbare tekortkoming 

Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door Wobshop.nl niet kan worden nagekomen, ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel aan Wobshop.nl niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van consument voor  Wobshop.nl als een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht). Wobshop.nl heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Wobshop.nl is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Wobshop.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. vw-wobshop behoud het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten. 

 

Artikel 14: Ontbinding 

Indien consument zijn verplichtingen jegens Wobshop.nl. niet tijdig of niet behoorlijk nakomt is consument van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Wobshop.nl te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. vw-wobshop heeft dan het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Wobshop.nl is te alle tijde bevoegd als dan schadevergoeding van de consument te vorderen, alsmede de geleverde goederen terug te nemen. 

 

Artikel 15: Persoonsregistratie 

De gegevens die u op het bestelformulier invult, worden via e-mail naar ons gestuurd. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en veilig opgeslagen (op een niet aan internet gekoppeld systeem). 

 

Artikel 16: Geschillen 

Alle geschillen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de president van de Arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding, uit te lokken, aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van vw-wobshop of indien partijen dit wensen, door arbitrage volgens het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam te worden beslist. 

 

Artikel 17: Toepasselijk recht 

Voor alle aangelegenheden waarin deze voorwaarden van toepassing zijn geldt uitsluitend Nederlands recht. Het Nederlands recht geldt ook voor hen die een bestelling plaatsen vanuit een plaats buiten de Nederlandse grenzen. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met een aanbieding, overeenkomst of verbintenis waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of de uitvoering, worden, voor zover de wettelijke bepalingen zulks toelaten, beslist door de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement van Wobshop.nl.

 

Artikel 18: Acceptatie Algemene Voorwaarden 

Door het invullen van het orderformulier en/of het zenden van een order per post aanvaardt de consument deze Algemene Voorwaarden en aanvaardt deze voorts dat deze deel zullen uitmaken van de koopovereenkomst tussen de consument en Wobshop.nl. 

 

Artikel 18.1: Wijzigen Algemene Voorwaarden 

Wobshop.nl heeft ten aller tijde het recht deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van de internetsite te wijzigen. 

 

Artikel 19: Slotbepaling 

Deze voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen Wobshop.nl en de consument. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen. 

 

Met het bestellen van onderdelen via onze website, verklaart u zich  AKKOORD met de leveringsvoorwaarden.